top of page

M.A.J.HOME - Katalog domów/

M.A.J.HOME - House catalog

Prezentowany katalog to połączenie Design Thinking z projektowaniem architektonicznym. Stanowi gotowy model biznesowy dla Inwestorów szukających projektów do budowy siedlisk czy domów na wynajem.

Projekt katalogu domów jednorodzinnych powstał w wyniku wieloletnich obserwacji, zbierania inspiracji i doświadczeń w dziedzinie architektury.

Dom jest podstawową jednostką mieszkalną, która zapewnia schronienie przed warunkami zewnętrznymi, a jednocześnie jest miejscem wytchnienia dla ciała i duszy. Dlatego kluczowym jest, aby odpowiadał potrzebom mieszkańców. Biorąc pod uwagę koszty i czas związane z projektowaniem i budową, katalog jest esencją podstawowych funkcji. W tym celu stworzono dwa podstawowe modele domów, które można łączyć i rozbudowywać o dodatkowe pomieszczenia.

Projekty domów mogą być wykorzystywane na potrzeby własne jak i przy realizacji celów biznesowych./

 

M.A.J HOME - HOUSES CATALOG

The presented catalog is a combination of Design Thinking and architectural design. It is a ready business model for investors looking for projects to build habitats or houses for rent. The design of the catalog of single-family houses was created as a result of many years of observation, collecting inspiration and experience in the field of architecture.

The house is a basic housing unit that provides shelter from the outside and at the same time is a place of rest for body and soul.

Therefore, it is crucial that it meets the needs of the residents. Considering the cost and time involved in designing and building, the catalog is the essence of core functions. For this purpose, two basic house models were created that can be combined and extended with additional rooms.

House designs can be used for own needs as well as for business purposes.

11
DOM 0
D0_5
D0_4
D0_3
D0_7
D0_6
D0_10
D0_9

D0 

Dom 0 jest podstawą, bazą dla reszty domów. Może służyć jako dom letniskowy oraz całoroczny. Świetnie sprawdzi się w siedlisku jako zespół domków na wynajem albo pojedynczy domek na wynajem.

Dom składa się z parteru gdzie zlokalizowana jest łazienka, pomieszczenia techniczne, kuchnia i salon oraz piętra na którym zostały zaprojektowane sypialnie i łazienka. Dodatkowym atutem jest duże okno wychodzące na ogród oraz duży taras do wypoczynku./

House 0 is the base, the base for the rest of the houses. It can be used as a summer house and a year-round house. It will be perfect for the habitat as a set of houses for rent or a single house for rent.

The house consists of a ground floor where there is a bathroom, technical rooms, kitchen and living room, and a floor with bedrooms and a bathroom. An additional advantage is a large window overlooking the garden and a large terrace to relax.

D1 

Dom 1 jest rozwinięciem bazowego Domu 0. Może służyć jako dom całoroczny. Ma zdecydowanie większą powierzchnię użytkową.

Dom składa się z parteru gdzie zlokalizowana jest kuchnia, spiżarnia, pomieszczenia techniczne, łazienka, salon i gabinet oraz piętra na którym zostały zaprojektowane sypialnie i łazienka. 

Dodatkowym atutem jest duże okno wychodzące na ogród oraz duży taras do wypoczynku.

House 1 is an extension of the base House 0. It can be used as a year-round house. It has a much larger usable area.

The house consists of a ground floor where there is a kitchen, pantry, technical rooms, bathroom, living room and office, as well as a floor where bedrooms and a bathroom are designed.

An additional advantage is a large window overlooking the garden and a large terrace to relax.

11 – 1
2
D3_10_p
D3_9_p
D3_8_p
D3_11_p
D3_W3
D3_3
D3_1 kopia
D3_5
D2_5
D2_13 kopia
11 – 3
11 – 5
D1_1
D1_2
D1_8 kopia
D1_10
D1_9_1
D1_3 kopia
D1_9_1

D2 

Dom 2 jest połączeniem domów D0 poprzez zimowy ogród. Wspólna przestrzeń może łączyć domowników lub rozdzielać Inwestora od gości

Dom 2 powstał z odbicia lustrzanego Domu 0 co oznacza że ma podobny układ funkcjonalny.

Część dzienna zaprojektowana na parterze oraz część nocna zaprojektowana na piętrze.

Obie części można połączyć drewnianym tarasem gdzie świetnie sprawdzą się leżaki/

House 2 is a connection between the D0 houses via a winter garden. The common space can connect the household members or separate the Investor from the guests

House 2 was made of a mirror image of House 0, which means that it has a similar functional layout.

The living area is designed on the ground floor and the night area is designed on the first floor.

Both parts can be joined by a wooden terrace where sun loungers are perfect.

D3 

Dom 3 jest rozwinięciem bazowego Domu 1. Może służyć jako dom całoroczny.

Ma zdecydowanie większą powierzchnię użytkową. Dodatkową przestrzeń stanowi garaż z pracownią zaprojektowaną powyżej.

Oznacza to że część techniczna i robocza jest oddzielona od części wypoczynkowej.

Dom składa się z parteru gdzie zlokalizowana jest kuchnia, spiżarnia, pomieszczenia techniczne, łazienka, salon i gabinet oraz piętra na którym zostały zaprojektowane sypialnie i łazienka. 

Dodatkowym atutem jest duże okno wychodzące na ogród oraz duży taras do wypoczynku./

House 3 is an extension of the base House 1. It can be used as a year-round house.

It has a much larger usable area. An additional space is a garage with a studio designed above.

This means that the technical and working part is separated from the rest area.

The house consists of a ground floor where there is a kitchen, pantry, technical rooms, bathroom, living room and office, as well as a floor where bedrooms and a bathroom are designed.

An additional advantage is a large window overlooking the garden and a large terrace to relax.

11 – 2
11 – 7
D2_14 kopia
D2_15 kopia
D2_16 kopia
D2_6
D2_5
D2_3
D2_13 kopia

Centrum inicjatyw mieszkańców w Bodzanowie/ 

Citizen Initiative Centre in Bodzanow

Punktem wyjścia do rozważań projektowych i drewnianych stały się charakterystyczne elementy budynków murowanych. Równe proporcje okien, specyficzne sposoby ułożenia desek na elewacjach oraz detale związane z dekoracją architektoniczną stanowią podstawę do dalszych rozważań.

Projektowany budynek mógłby w swojej formie jednoznacznie opisać tradycję tutejszego budownictwa. Zatem to, co już jest na miejscu i decyduje o atmosferze miejsca, będzie elementem spajającym całość, podobnie jak dwa kwadraty chodnika.

Główną inspiracją przy projektowaniu są domy murowane i drewniane znajdujące się w mieście. Większość z nich jest w złym stanie technicznym spowodowanym upływem czasu i brakiem środków na utrzymanie tych obiektów.

Cechą wspólną wszystkich obiektów są ich charakterystyczne proporcje. Budynki ceglane posiadają gzymsy i kunsztowne dekoracje okien, podobnie jak domy drewniane, co powoduje różnice w rodzaju użytego materiału. Dużo uwagi poświęcono dopracowaniu szczegółów wykończenia drzwi i okiennic. Posiadają określone rodzaje podziałów i kształtów użytych elementów.

W budynkach ceglanych ornament składa się głównie z prostoliniowych gzymsów. Jak widać na poniższych zdjęciach, w architekturze drewnianej detal jest bardziej rozbudowany, można go określić jako koronkę.

The characteristic elements of brick buildings became the starting point for considering the design and wooden. Equal proportions of windows, specific ways of arranging boards on facades and details related to the architectural ornamentation constitute the basis for further consideration.

The designed building could clearly describe in its form what is the tradition of the local construction. So what is already in place and determines the atmosphere of the place will be an element linking the whole, just like two squares of pavement.

The main inspiration for the design are brick and wooden houses located in the town. Most are in poor technical condition caused by the passage of time and lack of funds for the maintenance of these facilities

The common feature of all objects is their characteristic proportions. Brick buildings have cornices and elaborate window decorations, similar to wooden houses, with the resulting differences of the type of material used. Much attention was paid to the development of the details of the door and shutter finish. They have specific types of divisions and shapes of used elements.

In brick buildings, the ornament consists mainly of rectilinear cornices. As we can see in the photos below, in wooden architecture the detail is more elaborate, it can be described as lace.

Terminal General Aviation w Warszawie/

Terminal General Aviation in Warsaw

ORIGAMI to stara wschodnia sztuka tworzenia papierowych figurek. Zasady nakazują składanie papieru bez cięcia i klejenia. Korzenie sztuki sięgają starożytnych Chin, gdzie narodziła się wraz z wynalezieniem papieru. Pierwotnie figurki origami były używane do ceremonii religijnych. Ta sztuka, wcześniej dostępna tylko dla zamożnych dworzan, rozkwitła wraz z rozprzestrzenianiem się papieru. Po I wojnie światowej trafił także do Ameryki i Europy. „Rzeźby z papieru” starają się mniej lub bardziej wiernie naśladować rzeczywiste przedmioty, a jedynym ograniczeniem jest fantazja artysty i trwałość papieru. Dlatego możemy podziwiać całą gamę wzorów, od czysto symbolicznych kształtów, które można uzyskać w kilku fałdach, po bardzo złożone modele przestrzenne./

ORIGAMI is the old Eastern art of making paper figurines. The rules dictate folding the paper without cutting and gluing.

The roots of art go back to ancient China, where it was born with the invention of paper. Originally, Origami figurines were used for religious ceremonies. This art, previously available only to wealthy courtiers, flourished with the spread of paper. After World War I, it also found its way to America and Europe.

„Paper sculptures” try to more or less faithfully imitate real objects and the only limitation is the artist’s fantasy and the durability of paper.

That is why we can admire the whole range of patterns, from purely symbolic shapes that can be obtained within a few folds to highly complex spatial models.

Budynek mieszkalny w Warszawie/

Residential building in Warsaw

Patrząc na mapę Warszawy, widać wiele parków i skwerów rozsianych po całym mieście. Takie oazy zieleni to atrakcyjne i przyjazne środowisko, w którym mieszkańcy mają kontakt z naturą i możliwość dotlenienia organizmu. Szare przestrzenie między parkami to zwykle duszne ulice i place prawie w całości pokryte betonem. Rozwiązaniem dla stworzenia przyjaznego mikroklimatu dla mieszkańców mogą być lokalne ogrody / balkony w lokalach mieszkalnych (bloki, kamienice, osiedla zamknięte). Główną ideą projektu było zintegrowanie nowej jakości z wykorzystaniem roślinności w istniejącą zabudowę miejską. Zieleń w projekcie budynku składa się z zielonych dachów obsadzonych roślinnością, która przetrwa na niewielkiej warstwie gleby i poradzi sobie z czasowym zacienieniem. Dodatkowo do każdego mieszkania przynależy balkon na którym można urządzić mały ogródek. Ogrody na dachach głównych mogą być dostępne dla pracowników części biurowej. Całe założenie umożliwia stworzenie unikalnego mikroklimatu podnoszącego jakość życia mieszkańców dusznego centrum miasta.

When you look at the map of Warsaw, you can see many parks and squares scattered around the city.

Such oases of greenery are an attractive and friendly environment in which residents have contact with nature and an opportunity to oxygenate the body.

The gray spaces between the parks are usually stuffy streets and squares almost entirely covered with concrete.

The solution for creating a friendly microclimate for residents can be local gardens / balconies in residential units (blocks, tenement houses, closed housing estates).

The main idea of the project was to integrate new quality with the use of vegetation into the existing urban development.

The greenery in the building’s design consists of green roofs planted with vegetation that will survive on a small one soil layer and copes with temporary shading.

In addition, each apartment has a balcony where you can organize a small garden.

The gardens on the main roofs may be accessible to employees of the office part.

The whole assumption enables the creation of a unique microclimate increasing the quality of life of residents in the stuffy city center.

bottom of page