top of page

HUNA & Co. - Projekt marki/

HUNA & Co. - brand design

Huna&Co to autorska marka produkująca biżuterię z kamieni szlachetnych i półszlachetnych inspirowana polinezyjską filozofią życia HUNA. 

Huna oznacza tajemnicę w języku hawajskim a dokładniej wiedzę tajemną. Dodatkowym znaczeniem tego słowa jest „drobny, delikatny”.‍

Oba znaczenia doskonale pasują do określania biżuterii, która jako drobny dodatek do garderoby towarzyszy nam na codzień. 

Huna to polinezyjska filozofia stworzona przez Kahunów - kapłanów i uzdrowicieli. Byli specjalistami od religii, zdrowia, rzemiosł, nauki oraz psychologii.

Siedem zasad Huny można odnieść do każdego aspektu w życiu.

Biżuteria inspirowana filozofią HUNY pozwoliła na stworzenie kolekcji: IKE, KALA, MAKIA, MANAWA, ALOHA, MANA, PONO przemycające do biżuterii poszczególne zasady. 

Kluczowym elementem są materiały z których powstaje biżuteria. Historia i trwałość kamieni szlachetnych łączy filozofię z namacalnymi wytworami Matki Ziemi. Dzięki takiemu połączeniu możemy inspirować się HUNĄ każdego dnia./

Huna & Co is an original brand that produces jewelry made of precious and semi-precious stones, inspired by the Polynesian HUNA philosophy of life.

Huna means mystery in Hawaiian, and more specifically secret knowledge. An additional meaning of this word is „petite, delicate”

Both meanings fit perfectly with the description of jewelry that accompanies us every day as a small addition to our wardrobe.

Huna is a Polynesian philosophy created by the Kahuna - priests and healers. They were specialists in religion, health, crafts, science and psychology.

The Seven Principles of Huna can be applied to every aspect of life. Jewelry inspired by the HUNA philosophy allowed for the creation of a collection:

IKE, KALA, MAKIA, MANAWA, ALOHA, MANA, PONO particular rules smuggling into jewelry.

The key elements are the materials from which the jewelry is made. The history and durability of gemstones combines philosophy with tangible products of Mother Earth. Thanks to this combination, we can be inspired by HUNA every day.

MIEJSKA OAZA - aplikacja mobilna/

URBAN OASIS - mobile app

Projekt aplikacji powstał na potrzeby edukacji mieszkańców miast oraz umożliwieniu dialogu z urzędami miast i właścicielami terenów w przestrzeni publicznej.

Ważnym etapem było zdefiniowanie Person które będą korzystały z aplikacji. Pomocnym okazały się portale społecznościowe gdzie mieszkańcy miast dzielą się swoimi opiniami na temat zmian jakie pojawiają się w ich otoczeniu. Okazało się że brakuje elementu który pomoże zbudować dialog między użytkownikami a jednostkami decyzyjnymi np. urzędy miast czy właścicielami terenów.

Aplikacja została podzielona na trzy główne funkcje:

  1. EDUKACJA

  2. PROJEKTOWANIE W APLIKACJI

  3. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Zbiór tzw. dobrych przykładów ​umożliwia użytkownikowi szybkie zdobycie wiedzy jak mogą wyglądać przestrzenie ogólnodostępne co może stanowić inspiracje do kolejnego kroku, czyli projektowania.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z prostych ikon drzew, krzewów i małej architektury aby w prosty sposób oznaczyć na mapie co chciałby aby znalazło się w danym rejonie.

Kolejny krok to zgłaszanie swoich projektów poprzez wypełnienie formularza oraz wgranie plików.

Dzięki powyższym działaniom strony decyzyjne mogą wybrać, opiniować i realizować faktycznie potrzebne wyposażenie miasta.

Atrakcyjna przestrzeń miejska będzie oazą dającą wytchnienie od codzienności.

The design of the application was created for the needs of educating city dwellers and enabling dialogue with city offices and land owners in public space.

An important step was to define the Persons who will use the application. Social networks proved to be helpful, where city residents share their opinions on the changes that occur in their surroundings. It turned out that there is no element that will help build a dialogue between users and decision-making units, e.g. city offices or land owners.

The application is divided into three main functions:

- EDUCATION

- DESIGNING IN THE APP

- SUBMISSION OF PROJECTS

The collection of the so-called Good examples allows the user to quickly learn what public spaces may look like, which may be inspiration for the next step, i.e. design. The user has the option of using simple icons of trees, shrubs and small architecture to easily mark on the map what he would like to be in a given area. The next step is to submit your projects by filling in the form and uploading files. Thanks to the above activities, the decision-making parties can select, give opinions and implement the actually needed equipment in the city. An attractive urban space will be an oasis that will give you a break from everyday life.

GC KSIĄŻKA DETALI - aplikacja mobilna/

GC DETAILS BOOK - mobile app

Aplikacje mobilne coraz częściej wykorzystywane są do różnych celów promocyjnych, edukacyjnych itp. Każdy inżynier na budowie ma telefon, z którego może szybko skorzystać. Bardzo często szczegóły są dostarczane na dużych arkuszach papieru lub w dużych plikach i zawierają błędne informacje. Dlatego stworzyłem aplikację mobilną z bazą zatwierdzonych danych. To konceptualny pomysł, który musi być odpowiednio skonstruowany przez informatyka, ale może być odpowiedzią na potrzeby Generalnego Wykonawcy.

Projekt zakłada możliwość wyświetlenia i wgrania nowych szczegółów. Aby baza danych była poprawna, każdy detal powinien być omówiony i zatwierdzony przez inżynierów GW/

Mobile applications are more and more often used for various purposes of promotion, education, etc. Every engineer on the construction site has a telephone that he can use quickly. Very often details are provided in large sheets of paper or large files and contain wrong information. Therefore I created a mobile application with a database of approved details. This is a conceptual idea which needs to be properly constructed by IT specialist, but it might be an answer for General Contractor’s needs. The project assumes the possibility of displaying and uploading new details. In order for the database to be correct, every detail should be discussed with GC engineers.

Huna&Co

Huna&Co.

Jewelry brand design

READ CASE STUDY

9.png

Urban Oasis

Mobile application

READ CASE STUDY

GC Details Book

Mobile application

READ CASE STUDY

Huna&Co
bottom of page